Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Predbežná správa zbierky – Vyčarujme deťom úsmev

Predbežná správa zbierky – Vyčarujme deťom úsmev

Občianske združenie NOVÉ TVÁRE/NEW FACES Vám podľa rozhodnutia Okresného úradu Banská Bystrica – odbor všeobecnej vnútornej správy v zmysle číslo OU-BB-OVVS1-2014/033098=002 zo dňa 29. 10. 2014 o zápise zbierky pod názvom  „Vyčarujme deťom úsmev“ doregistra zbierok pod registrovým číslom zbierky 601-2014-033098,predkladá predbežnú správu zbierky v súlade zákona    č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prehľad spôsobov vykonávania verejnej zbierky:

1.zasielaním príspevkov na osobitný účet od 2. 11. 2014 do 31. 12. 2014

Za účelom zbierky zriadilo občianske združenie NOVĚ TVÁRE/NEW FACES osobitný účet v Československej obchodnej banke, a. s. v pobočke Europa SC Banská Bystrica – číslo účtu 4014575954/7500. V rámci informovania o vykonávaní verejnej zbierky na webovom sídle občianskeho združenia  sme do pozornosti  verejnosti uvádzali možnosť podporiť verejnú zbierku zasielaním finančných príspevkov na osobitný účet. Vyzbieraná suma prostredníctvom vkladov na bankový účet predstavuje  1180, – eur.

 

2. zbieraním finančných prostriedkov do stacionárnej pokladničky

Stacionárna pokladnička bola dňa  26.12. 2014 umiestnená v športovej hale Dukla v Banskej Bystrici, počas celodenného minifutbalového  turnaja MIBA Štefan cup a charitatívneho futbalového exhibičného zápasu Vyčarujme deťom úsmev.  Všetci účastníci a návštevníci mali možnosť zapojenia sa do verejnej zbierky a aktívne sa zapojiť na podpore projektu OZ Nove Tváre/ New Faces. Hrubý výnos zo stacionárnej pokladničky  predstavoval sumu 2845, – eur.

Po otvorení stacionárnej pokladničky bola vyhotovená zápisnica o otvorení pokladničky za prítomnosti  troch poverených osôb. Následne bol výnos so stacionárnej pokladničky  2845, – eur uložený na osobitný účet, vedený v ČSOB, a. s.

Stacionárna pokladnička dňa 15. 11. 2014 z hľadiska nevyhovujúcich poveternostných podmienok nebola  z technických dôvodov umiestnená na území Mestského parku.

Celkový výnos verejnej zbierky predstavuje 4025, – eur

Srdečne ďakujeme všetkým ľudom s dobrým srdcom, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky Vyčarujme deťom úsmev.

Ing. Vladimír Ivan
Predseda OZ Nové Tváre/New Faces